Регламент ЕС № 1060/2009 Стосовно кредитно-рейтингових агенцій

РЕГЛАМЕНТ ЄС № 1060/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ТА РАДИ ЄВРОПИ

від 16 вересня 2009 р.

СТОСОВНО КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВИХ АГЕНЦІЙ

(Текст стосується Європейської економічної зони)

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про створення Європейського співтовариства, зокрема його статтю 95,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського соціального та економічного комітету1,

Беручи до уваги висновок Європейського центрального банку2,

Діючи відповідно до процедури, викладеної у статті 251 Договору3,

У зв’язку з тим, що:

1) Кредитно-рейтингові агенції грають важливу роль на світових ринках цінних паперів та банківських послуг, оскільки кредитні рейтинги використовуються інвесторами, позичальниками, емітентами та урядами для прийнятті поінформованих інвестиційних та фінансових рішень. Кредитні установи, інвестиційні фірми, страхові компанії, компанії страхування життя, перестрахувальні компанії, компанії, що займаються колективним інвестуванням у перевідні цінні папери та різноманітні пенсійні фонди можуть використовувати ці рейтинги як основу для розрахунків капіталів, необхідних для збереження платоспроможності або для розрахунку ризиків інвестиційної діяльності. Таким чином, кредитні рейтинги значним чином впливають на діяльність ринків і на довіру та впевненість інвесторів та споживачів. Саме тому надзвичайно важливо забезпечити відповідність діяльності з визначення кредитних рейтингів принципам сумлінності, прозорості, відповідальності та належного управління для того, щоб кредитні рейтинги, що використовуються Євросоюзом, були незалежними, об’єктивними та якісними.

(2) Наразі більшість кредитно-рейтингових агенцій мають свої штаб-квартири за межами Європейського співтовариства. Більшість країн-членів не регулюють діяльність кредитно-рейтингових агенцій та умови присвоєння кредитних рейтингів. Незважаючи на їх надзвичайну важливість для функціонування фінансових ринків, кредитно-рейтингові агенції тільки в обмеженому обсязі регулюються законами ЄС, зокрема Директивою 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 28 січня 2003 року стосовно незаконних операцій з цінними паперами та маніпулювання ринком4. Крім того, Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 14 червня 2006 року стосовно започаткування та ведення бізнесу кредитних установ5 та Директива 2006/49/EC Європейського Парламенту та Ради Європи від 14 червня 2006 року стосовно рівня основного капіталу інвестиційних фірм та кредитних установ1 посилаються на кредитно-рейтингові агенції. Таким чином, важливо встановити норми, які б забезпечували якість та відповідність жорстким вимогам всіх кредитних рейтингів, які присвоюються кредитно-рейтинговими агенціями, зареєстрованим в ЄС. Європейський Союз і надалі працюватиме з міжнародними партнерами для забезпечення взаємодії норм, які застосовуються до кредитно-рейтингових агенції. Буде можливість звільнити певні центральні банки, які присвоюють кредитні рейтинги, від дії цього Регламенту у разі їх відповідності певним умовам, які забезпечують незалежність та цілісність кредитно-рейтингової діяльності та вимоги яких такі ж суворі, як вимоги цього Регламенту.

(3) Цей Регламент не створює загального зобов’язання для фінансових інструментів та фінансових зобов’язань отримувати рейтинг згідно з цим Регламентом. Зокрема, він не вимагає від компаній, що займаються колективним інвестуванням у перевідні цінні папери, як зазначається у Директиві Ради 85/611/EEC від 20 січня 1985 року стосовно погодження законів, нормативів та адміністративних положень щодо компаній, які займаються колективним інвестуванням у перевідні цінні папери 2 або від пенсійних фондів, за визначенням Директиви 2003/41/ЄС Європарламенту та Ради Європи від 3 червня June 2003 року стосовно положення про діяльність та нагляд за пенсійними фондами3 інвестувати тільки у фінансові інструменти, які отримали рейтинг згідно з цим Регламентом.

(4) Цей Регламент не створює загального зобов’язання для фінансових установ або інвесторів інвестувати у цінні папери, які отримали рейтинг згідно з цим Регламентом та проспект на які було опубліковано відповідно до Директиви 2003/71/ЄC від 4 листопада 2003 року стосовно проспектів, які повинні публікуватися у разі відкритої емісії цінних паперів або допущення на торги4 та Регламенту Комісії (ЄС) № 809/2004/EC від 29 квітня 2004 р., який впроваджує Директиву 2003/71/EC щодо інформації, що міститься у проспектах, а також її формату, інкорпорації шляхом посилання на публікації цих проспектів та розповсюдження реклами5. Крім того, Регламент не вимагає від емітентів або оферентів або осіб, які запитують дозвіл на торгівлю на регульованих ринках, отримувати кредитні рейтинги на цінні папери, які підпадають під вимогу публікації у проспекті згідно з Директивою 2003/71/ ЄС та Регламентом (ЄС) № 809/2004.

(5) Проспект, опублікований згідно з Директивою 2003/71/ ЄС та Регламентом (ЄС) № 809/2004, повинен містити чітку та примітну інформацію про те, чи присвоєний кредитний рейтинг відповідним цінним паперам кредитно-рейтинговою агенцією, створеною в ЄС та зареєстрованою відповідно до цього Регламенту. Втім, жодне положення цього Регламенту не перешкоджає особам, відповідальним за публікацію проспекту згідно з Директивою 2003/71/ ЄС та Регламентом (ЄС) № 809/2004, включати у проспект будь-яку суттєву інформацію, у тому числі дані про кредитні рейтинги, присвоєні у третіх країнах, та іншу доречну інформацію.

(6) Більш того, кредитно-рейтингові агенції окрім присвоєння кредитних рейтингів та здійснення кредитно-рейтингових заходів можуть професійно здійснювати додаткові види діяльності. Здійснення додаткових видів діяльності не повинно ставити під загрозу незалежність та сумлінність кредитно-рейтингової діяльності агенцій.

(7) Цей Регламент застосовується до кредитних рейтингів, що присвоюються кредитно-рейтинговими агенціями, зареєстрованими у Євросоюзі. Основна мета цього Регламенту полягає у захисті стабільності фінансових ринків та інвесторів. Під дію цього Регламенту не підпадають кредитні оцінки позичальника, системи оцінки позичальників та інші подібні оцінки, що стосується зобов’язань, виникаючих у споживачів у сфері комерційних або промислових відносин.

(8) Кредитно-рейтингові агенції повинні добровільно застосовувати Кодекс основ ділової етики для кредитно-рейтингових агенцій, виданий Міжнародною Організацією комісій з цінних паперів (Кодекс ІОСКО). У 2006, Комісія з кредитно-рейтингових агенцій1 у своєму повідомленні запрошує Комітет європейських органів регулювання цінних паперів (КЄОРЦП), поновлений рішенням Комісії 2009/77/ЄC2, здійснювати моніторинг відповідності принципам Кодексу ІОСКО та кожного року звітувати Комісій про результати.

(9) Європейська Рада рішенням від 13 та 14 березня 2008 року погодилася з низкою висновків щодо реагування на основні недоліки, виявлені у фінансовій системі. Одна з цілей полягає у покращенні функціонування ринку та систем заохочення, включаючи роль кредитно-рейтингових агенцій.

(10) Вважається, що кредитно-рейтингові агенції не змогли, по-перше, досить рано відобразити у своїх кредитних рейтингах погіршення ринкових умов, а по-друге, вчасно переглянути кредитні рейтинги після поглиблення ринкової кризи. Найбільш прийнятний шлях виправлення цих помилок полягає у здійсненні заходів, пов’язаних з конфліктом інтересів, якістю кредитних рейтингів, прозорістю і внутрішнім управлінням кредитно-рейтингових агенцій та наглядом за їх діяльністю. Користувачі кредитних рейтингів не повинні безоглядно покладатися на кредитні рейтинги, а мати змогу самостійно здійснювати ретельний аналіз та всебічне дослідження надійності таких кредитних рейтингів.

(11) Необхідно закласти загальні засади норм стосовно підвищення якості кредитних рейтингів, зокрема якості кредитних рейтингів, які використовуватимуться фінансовими установами та особами, що регулюються гармонізованими нормами Європейського співтовариства. У відсутності таких загальних засад існує ризик того, що країни-члени вживатимуть досить різні заходи на національному рівні, які матимуть безпосередній негативний вплив та створюватимуть перешкоди нормальному функціонуванню внутрішнього ринку, оскільки кредитно-рейтингові агенції, які присвоюють кредитні рейтинги фінансовим установам Європейського співтовариства, будуть змушені відповідати різним нормам у різних країнах ЄС. Крім того, різні вимоги щодо якості кредитних рейтингів можуть призвести до різних рівнів захисту інвестора та споживача. При цьому, споживачі повинні мати змогу порівняти кредитні рейтинги, присвоєні у Співтоваристві, з міжнародними кредитними рейтингами.

(12) Цей Регламент не впливає на використання кредитних рейтингів особами, на які він не посилається.

(13) Бажано передбачити використання кредитних рейтингів, присвоєних у третіх країнах, для цілей регулювання у Співтоваристві за умови, що вони відповідають таким самим жорстким нормам, як норми цього Регламенту. Цей Регламент вводить режим посвідчення, який дозволяє кредитно-рейтинговим агенціям, заснованим у Співтоваристві та зареєстрованим у відповідності до його положень, засвідчувати кредитні рейтинги, присвоєні третіми країнами. Для посвідчення кредитного рейтингу, присвоєного у третій країні, кредитно-рейтингові агенції повинні визначити та постійно проводити моніторинг відповідності кредитно-рейтингової діяльності, внаслідок якої присвоюється кредитний рейтинг, таким самим жорстким вимогам присвоєння кредитного рейтингу, як вимоги цього Регламенту, а також моніторинг досягнення тих самих цілей та наслідків на практиці.

(14) У відповідь на занепокоєння щодо відсутності відповідного апарату у Співтоваристві, що може стати серйозною перешкодою для ефективного нагляду в інтересах фінансових ринків Співтовариства, такий режим посвідчення необхідно запроваджувати для кредитно-рейтингових агенцій, які мають філіали в ЄС або тісно співпрацюють к агенціями, створеними у Співтоваристві. Втім, може знадобитися в деяких випадках відрегулювати вимогу фізичної присутності у ЄС, зокрема відносно невеликих кредитно-рейтингових агенцій третіх країн, які не мають філіалів в ЄС. Таким чином, необхідно запровадити окремий режим сертифікації таких агенцій, оскільки вони не мають постійного впливу на фінансову стабільність або цілісність фінансових ринків однієї чи більше країн-членів.

(15) Сертифікація стане можливою після визначення Комісією рівноцінності юридичної та наглядової бази третіх країн відносно вимог цього Регламенту. Механізм визнання рівноцінності не надає автоматичного доступу до ЄС, а надає можливість кваліфікувати кредитно-рейтингові агенції третіх країн шляхом оцінки кожного окремого випадку та звільняти від окремих організаційних вимог, включаючи вимогу фізичної присутності у ЄС

(16) Цей Регламент також вимагає від кредитно-рейтингових агенцій третьої країни відповідати критеріям, які є загальними передумовами сумлінності кредитно-рейтингової діяльності для запобігання втручання у зміст кредитних рейтингів компетентних органів та інших державних органів цієї третьої країни та забезпечити належну політику стосовно конфлікту інтересів, ротації аналітиків кредитного рейтингу та періодичне і неспинне розкриття даних.

(17) Іншою важливою передумовою належного режиму засвідчення та системи рівноцінності є наявність повноцінних угод про співробітництво між компетентними органами країни-члена та відповідними компетентними органами кредитно-рейтингових агенцій третьої країни.

(18) Кредитно-рейтингова агенція, яка засвідчила кредитний рейтинг, присвоєний у третій країні, повинна повність та безумовно відповідати за ці засвідчені кредитні рейтинги та за виконання відповідних умов, на які посилається цей Регламент.

(19) Цей Регламент не застосовується до кредитних рейтингів, які кредитно-рейтингова агенція присвоює за індивідуальним замовленням особи, та які не передбачаються для публічного розкриття або розповсюдження за підпискою.

(20) Інвестиційне дослідження, інвестиційні рекомендації та інші висновки щодо вартості або ціни фінансового інструменту не вважаються кредитними рейтингами.

(21) Кредитний рейтинг без замовлення, а саме кредитний рейтинг, не ініційований емітентом або суб’єктом рейтингу, повинен визначатися як такий, та за допомогою відповідних засобів чітко відрізнятися від кредитного рейтингу за замовленням.

(22) Для запобігання потенційних конфліктів інтересів кредитно-рейтингові агенції зосереджують свою професійну діяльність на присвоєння кредитних рейтингів. Кредитно-рейтинговій агенції не дозволяється консультувати або надавати дорадчі послуги. Зокрема, кредитно-рейтингова агенція не готує пропозиції та не надає рекомендацій стосовно схем інструменту структурованого фінансування. Втім, кредитно-рейтингова агенція може надавати допоміжні послуги, якщо вони не створюють потенційного конфлікту інтересів відносно присвоєння кредитних рейтингів.

(23) Кредитно-рейтингові агенції використовують рейтингові методології, які характеризуються точністю, систематичністю, тривалою дією та піддаються оцінці, у тому числі з використанням відповідного історичного досвіду та бектестінгу. В той же час ця умова не створює засади для втручання у зміст кредитних рейтингів та методології з боку компетентних органів та країн-членів. Таким самим чином вимога щодо перегляду кредитно-рейтинговими агенціями кредитних рейтингів, принаймні, раз на рік не порушує зобов’язання кредитно-рейтингових агенцій здійснювати постійний моніторинг кредитних рейтингів та, при необхідності, переглядати їх. Ці вимоги повинні застосовуватися у спосіб, який не заважає новим кредитно-рейтинговим агенціям входити на ринок.

З повним текстом Регламенту ви можете ознайомитись у прикріплених файлах

Європейського Парламенту та Ради Європи від 14 червня 2006 року стосовно рівня основного капіталу інвестиційних фірм та кредитних установ1 посилаються на кредитно-рейтингові агенції. Таким чином, важливо встановити норми, які б забезпечували якість та відповідність жорстким вимогам всіх кредитних рейтингів, які присвоюються кредитно-рейтинговими агенціями, зареєстрованим в ЄС. Європейський Союз і надалі працюватиме з міжнародними партнерами для забезпечення взаємодії норм, які застосовуються до кредитно-рейтингових агенції. Буде можливість звільнити певні центральні банки, які присвоюють кредитні рейтинги, від дії цього Регламенту у разі їх відповідності певним умовам, які забезпечують незалежність та цілісність кредитно-рейтингової діяльності та вимоги яких такі ж суворі, як вимоги цього Регламенту.

 

(3) Цей Регламент не створює загального зобов’язання для фінансових інструментів та фінансових зобов’язань отримувати рейтинг згідно з цим Регламентом. Зокрема, він не вимагає від компаній, що займаються колективним інвестуванням у перевідні цінні папери, як зазначається у Директиві Ради 85/611/EEC від 20 січня 1985 року стосовно погодження законів, нормативів та адміністративних положень щодо компаній, які займаються колективним інвестуванням у перевідні цінні папери 2 або від пенсійних фондів, за визначенням Директиви 2003/41/ЄС Європарламенту та Ради Європи від 3 червня June 2003 року стосовно положення про діяльність та нагляд за пенсійними фондами3 інвестувати тільки у фінансові інструменти, які отримали рейтинг згідно з цим Регламентом.

 

(4) Цей Регламент не створює загального зобов’язання для фінансових установ або інвесторів інвестувати у цінні папери, які отримали рейтинг згідно з цим Регламентом та проспект на які було опубліковано відповідно до Директиви 2003/71/ЄC від 4 листопада 2003 року стосовно проспектів, які повинні публікуватися у разі відкритої емісії цінних паперів або допущення на торги4 та Регламенту Комісії (ЄС) № 809/2004/EC від 29 квітня 2004 р., який впроваджує Директиву 2003/71/EC щодо інформації, що міститься у проспектах, а також її формату, інкорпорації шляхом посилання на публікації цих проспектів та розповсюдження реклами5. Крім того, Регламент не вимагає від емітентів або оферентів або осіб, які запитують дозвіл на торгівлю на регульованих ринках, отримувати кредитні рейтинги на цінні папери, які підпадають під вимогу публікації у проспекті згідно з Директивою 2003/71/ ЄС та Регламентом (ЄС) № 809/2004.

 

(5) Проспект, опублікований згідно з Директивою 2003/71/ ЄС та Регламентом (ЄС) № 809/2004, повинен містити чітку та примітну інформацію про те, чи присвоєний кредитний рейтинг відповідним цінним паперам кредитно-рейтинговою агенцією, створеною в ЄС та зареєстрованою відповідно до цього Регламенту. Втім, жодне положення цього Регламенту не перешкоджає особам, відповідальним за публікацію проспекту згідно з Директивою 2003/71/ ЄС та Регламентом (ЄС) № 809/2004, включати у проспект будь-яку суттєву інформацію, у тому числі дані про кредитні рейтинги, присвоєні у третіх країнах, та іншу доречну інформацію.

 

(6) Більш того, кредитно-рейтингові агенції окрім присвоєння кредитних рейтингів та здійснення кредитно-рейтингових заходів можуть професійно здійснювати додаткові види діяльності. Здійснення додаткових видів діяльності не повинно ставити під загрозу незалежність та сумлінність кредитно-рейтингової діяльності агенцій.

 

(7) Цей Регламент застосовується до кредитних рейтингів, що присвоюються кредитно-рейтинговими агенціями, зареєстрованими у Євросоюзі. Основна мета цього Регламенту полягає у захисті стабільності фінансових ринків та інвесторів. Під дію цього Регламенту не підпадають

1 ОЖС 177, 30.6.2006, стор. 201.

2 ОЖС 375, 31.12.1985, стор. 3. Директиву замінено з 2 липня 2011 Директивою 2009/65/ЄC Європарламенту та Ради Європи (Див. стор. 32 цього номеру Офіційного журналу).

3 ОЖС 235, 23.9.2003, стор. 10.

4 ОЖС 345, 31.12.2003, стор. 64.

5 ОЖС 149, 30.4.2004, стор. 1.

Attachments:
Download this file (reglament_ES.doc)reglament_ES.doc[ ]341 kB
Download this file (reglament_ES.pdf)reglament_ES.pdf[ ]351 kB