Благодійна програма на 2012-2015 рр

Благодійна програма

Центру комерційного права

на 2012-2015 рр.


Благодійну програму схвалено Правлінням БО \"Центр комерційного права\" (Протокол №22 від 17 квітня 2012 року) та затверджено Загальними зборами членів БО \"Центр комерційного права\"  (Рішення №11 від 18 квітня 2012 року).

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності Центру є сприяння процесам формування багатоукладної ринкової економіки в Україні, зокрема, шляхом реформування її законодавства; сприяння становленню комерційного права, що забезпечуватиме свободу приватної ініціативи, захист власності, інтересів і прав власників та кредиторів з додержанням прав боржників, приватноправове регулювання комерційних відносин.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ та ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ

1. ПРАВОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА РЕФОРМА

Мета: Надати допомогу Уряду в розробці сучасного комерційного законодавства, його перегляду та впровадженню у таких сферах як корпоративне управління, права власності, банкрутство, законодавство про спрощення процедур відкриття та закриття бізнесу та ін.

Завдання та діяльність за цим напрямком:

Завдання 1. Лібералізація бізнес середовища
 • Сприяти законодавству, що спрямоване на спрощення процедури реєстрації та порядку її здійснення (в тому числі вимоги щодо виготовлення та використання печаток, отримання свідоцтв, вимоги до нотаріального посвідчення, здійснення перевірок та інше);
 • Надавати допомогу в належному впровадженні вимог законодавства щодо проведення електронної реєстрації; надавати допомогу Мін’юсту в запровадженні online реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі доручення через агентів/нотаріусів (як передбачено Указом Президента №1085/2010 від 9 грудня 2010 року);
 • Сприяти прийняттю Закону «Про акредитацію філій юридичних осіб-нерезидентів в Україні»;
 • Надавати допомогу в удосконаленні та імплементації нової редакції Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; розробці відповідних похідних нормативно-правових актів;
 • Надавати допомогу в запровадженні інфраструктури неплатоспроможності шляхом удосконалення регулювання діяльності арбітражних керуючих та посилення кваліфікаційних вимог до них; ініціювати впровадження анонімного автоматизованого тестування кандидатів; сприяти запровадженню автоматизованої системи розподілу справ між арбітражними керуючими;
 • Вдосконалювати правове регулювання позасудового вирішення спорів, зокрема, шляхом координації зусиль кредиторів, керівництва компанії-боржника та/або арбітражних керуючих щодо реструктуризації боргу;
 • Вдосконалювати правове регулювання реорганізації неплатоспроможних компаній та запровадження інших заходів, що спрямовані на уникнення банкрутства та збереження бізнесу;
 • Надавати допомогу в запровадженні спрощеної процедури закриття компаній, в тому числі малих підприємств та фізичних осіб-підприємців;
 • Допомагати розвитку бізнес інфраструктури шляхом прискорення використання електронного підпису під час бізнес операцій; а також посилення професійного саморегулювання з поступовою передачею певних функцій контролю СРО;
 • Сприяти вдосконаленню правової бази для діяльності державно-приватного партнерства (у тому числі шляхом розробки похідних нормативно-правових актів та внесення змін до відповідного законодавства, зокрема Цивільного і Господарського кодексів та Закону «Про концесії»).
Завдання 2. Вдосконалення Законів про акціонерні товариства та корпоративне управління
 • Удосконалювати Закон «Про акціонерні товариства» та сприяти його належному впровадженню, в тому числі для забезпечення прав акціонерів (зокрема, можливість акціонерів звертатися з позовами до суду з приводу шкоди, що заподіяна компанії операціями третіх сторін); надання акціонерам доступу до інформації, що необхідна для розслідування та доказування таких порушень та ін.;
 • Розробити та сприяти ухваленню Верховною Радою України нового Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»; сприяти запровадженню міжнародно визнаних принципів корпоративного управління в роботі та управлінні ТОВ.
Завдання 3. Захист прав інвесторів, удосконалення системи правового захисту
 • Створити законодавчу базу, необхідну для належного виконання договорів та захисту слабкої сторони договору;
 • Підтримувати реформу обігу дебіторської заборгованості та переведення боргу;
 • Удосконалювати законодавче забезпечення господарського судочинства;
 • Надавати допомогу в передачі функцій виконання судових рішень приватним виконавцям з метою збільшення кількості виконаних рішень;
 • Сприяти запровадженню прозорих та необтяжливих процедур проведення аукціонів та автоматизованого продажу майна;
 • Сприяти єдиній реєстрації земельних ділянок та споруд, розташованих на них; удосконалити та спростити системи реєстрації (зокрема для забезпечення дії «єдиного вікна» для передачі у власність нерухомого майна) з тим, щоб скоротити час взаємодії між підприємцями та державними установами.

2. ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ОЦІНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Мета: Надати допомогу Уряду в запровадженні дієвої оцінки регуляторного впливу (ОРВ) в процедури внутрішньої політики; підвищити потенціал політиків у сфері критичної оцінки позитивних та негативних впливів запропонованого та чинного законодавства та нерегуляторних альтернатив, а також сприяти ефективності нормативно-правових актів в умовах мінливого бізнес середовища.

Завдання та діяльність за цим напрямком:

Завдання 1. Нарощування потенціалу щодо застосування ОРВ
 • Здійснити базове дослідження для України, що включатиме аналіз партнерів, огляд існуючої методології та практики ОРВ, поінформувати зацікавлені сторони про отримані результати;
 • Передати професійні вміння на навички здійснення ОРВ визначеним зацікавленим особам шляхом організації тренінгів (що проводитимуться як українськими, так і міжнародними експертами), розробити внутрішні вимоги щодо підготовки ОРВ та запропонувати тренінгові послуги;
 • Розробити ефективну навчальну програму для українських державних службовців (з Кабміну та галузевих міністерств), а також запровадити програму навчання та інформування для приватних партнерів/зацікавлених осіб.
Завдання 2. Інституціоналізація ОРВ та пілотні проекти
 • Запровадити навчальну програму з питань ОРВ шляхом проведення серії семінарів і практичних занять та запровадження довідкової служби в мережі Інтернет;
 • Розробити процес проведення ОРВ з метою його впровадження в міністерствах та опублікувати Посібник з ОРВ;
 • Підготувати пілотні ОРВ законопроектів, авторами яких є ЦКП та інші партнерські організації чи інші державні органи (за необхідності, що може виникнути на підставі моніторингу законодавства, що розглядається або очікує розгляду);
 • Розробити положення про впровадження ОРВ; надати рекомендації Уряду України стосовно відбору компетентного органу.

3. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Мета: На підтримку законотворчої діяльності та оцінки регуляторного впливу продовжувати нарощувати потенціал правників-професіоналів, підприємців та громадськості щодо використання системи комерційного права шляхом всебічного навчання та інформування з питань комерційного законодавства, практики вирішення господарських спорів та поширення кращих практик.

Завдання та діяльність за цим напрямком:

Завдання 1: Нарощувати потенціал правників-професіоналів та підприємців з питань використання комерційного законодавства
 • Продовжувати проведення семінарів для суддів господарських судів;
 • Організовувати публічні заходи (конференції, круглі столи, правничі клуби) для правників-професіоналів;
 • Організовувати навчальні семінари для підприємців задля підвищення обізнаності останніх щодо змін в сфері регуляторної політики.
Завдання 2: Підвищувати обізнаність щодо реформи комерційного законодавства та розповсюджувати інформацію про відповідні кращі практики
 • Продовжувати публікацію інформаційного Вісника Центру комерційного права та журналу «Українське комерційне право»;
 • Підготувати та розповсюдити нові довідники із серії «Правова абетка підприємця»;
 • Організовувати презентації для ЗМІ (прес публікації, участь у радіо та телевізійних програмах);
 • Поновлювати Інтернет – сторінку Центру, підвищувати її освітній потенціал шляхом регулярного розміщення аналітичної інформації та проведення інтернет-консультацій.