НАШ СТАТУТ

Статут

Благодійної організації

“Центр комерційного права”


Статут затверджено Установчими зборами засновників Благодійної організації “Центр комерційного права” (Протокол №1 від 23 червня 2003 року). Статут зареєстровано Київським міським управлінням юстиції 20 серпня 2003 року (реєстраційний № 0966-2003). В подальшому до Статуту були внесені зміни, затверджені Загальними зборами (Протокол №1 від 6 жовтня 2003 року, Протокол №7 від 22 лютого 2008 року) та зарестровані Київським міським управлінням юстиції 20 листопада 2003 року та Головним управлінням юстиції у м.Києві 18 березня 2008 року відповідно.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові і економічні основи організації і діяльності членської благодійної організації “Центр комерційного права” (далі за текстом – “Організація”), яка створена відповідно до Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” для здійснення благодійної діяльності на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав учасників такої діяльності, гласності, добровільності та самоврядування.

1.2. Благодійна діяльність Організації не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності; доходи Організації не підлягають розподілу між її засновниками чи пов’язаними особами.

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про благодійництво та благодійні організації”, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом.

1.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку та штампи.

1.5. Організація відповідає по своїх зобов\'язаннях власним майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. Держава і засновники та члени Організації не несуть відповідальності по зобов\'язаннях Організації, як і Організація не несе відповідальності по зобов\'язаннях держави і засновників та членів Організації.

1.6. Організація є недержавною неурядовою благодійною організацією.

Стаття 2. НАЗВА, ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Назва Організації:

2.1.1 Повна:

Українською мовою:

“Центр комерційного права”;

Російською мовою:

“Центр коммерческого права”.

2.1.2. Скорочена:

Українською мовою:

«ЦКП»

Російською мовою:

«ЦКП»

2.2. Місцезнаходження Організації: 01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська 13.

2.3. Організація має статус місцевої благодійної організації, її діяльність поширюється на територію міста Києва та Київської області.

2.4. Організаційно-правова форма Організації: членська благодійна організація.

Стаття 3. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Цілями Організації є:

3.1.1. здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб; добровільна безкорислива пожертва у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги, зокрема меценатство і спонсорство;

3.1.2. сприяння процесам формування багатоукладної ринкової економіки в Україні, зокрема, шляхом реформування її законодавства; сприяння становленню комерційного права в Україні, що забезпечуватиме свободу приватної ініціативи, захист власності, інтересів і прав власників та кредиторів з додержанням прав боржників, приватноправове регулювання комерційних відносин.

3.2. Основними завданнями Організації є:

3.2.1. сприяння створенню в Україні сучасного законодавства, що регулює порядок здійснення підприємницької діяльності, гармонізації законодавства України в галузі комерційного права із законодавством Європейського Співтовариства;

3.2.2. залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів з метою вирішення завдань Організації;

3.2.3. сприяння реалізації міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих науково-освітніх програм та програм в галузі права, налагодженню співпраці з українськими та іноземними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами та учбовими закладами;

3.2.4. підтримка проведення наукових досліджень в галузі комерційного права, та оприлюднення їх результатів;

3.2.5. сприяння реформуванню системи вищої юридичної освіти і науки в Україні в світлі становлення демократичної, соціальної, правової держави та з урахуванням досягнень провідних наукових установ та учбових закладів світу;

3.2.6. сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики, а також їх перепідготовці та підвищенню кваліфікації в т.ч. шляхом проведення семінарів, конференцій та інших заходів;

3.3. Благодійна діяльність Організації не передбачає отримання прибутків від цієї діяльності; а її доходи не підлягають розподілу між засновниками та членами Організації.

Для досягнення мети, передбаченої цим Статутом, Організація може займатися господарською діяльністю, зокрема, придбавати цінні папери, набувати майнових і немайнових прав, обов’язків, брати участь у господарських товариствах тощо. Для досягнення статутних завдань, Організація може створювати інші некомерційні організації та вступати до асоціацій і спілок.

3.4. Благодійна діяльність Організації може здійснюватися у таких формах:

3.4.1. одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

3.4.2. систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

3.4.3. фінансування конкретних цільових програм;

3.4.4. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

3.4.5. дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;

3.4.6. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

3.4.7. подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

3.4.8. прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

3.4.9. інших заходів, не заборонених законом.

3.5. Здійснення Організацією благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов\'язковій сертифікації або ліцензуванню, здійснюється після такої сертифікації або ліцензування в установленому законом порядку.

3.6. Загальними зборами приймаються благодійні програми Організації, які є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення питань, що відповідають статутним цілям Організації.

Стаття 4. ПРЕДМЕТ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Предметом діяльності Організації є:

4.1.1. сприяння створенню в Україні сучасного законодавства, що регулює порядок здійснення підприємницької діяльності, гармонізації законодавства України в галузі комерційного права із законодавством Європейського Співтовариства;

4.1.2. залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, з метою вирішення завдань Організації;

4.1.3. проведення моніторингу нормативно-правових актів та оцінка стану комерційного права в Україні;

4.1.4. участь у науковому обґрунтуванні та прогнозуванні розвитку комерційного законодавства;

4.1.5. розробка проектів законів та нормативно-правових актів, а також надання допомоги розробникам та робочим групам у розробці актів законодавства;

4.1.6. участь у проведенні правової експертизи та підготовка науково-практичних коментарів щодо проектів законодавчих актів;

4.1.7. участь у розробці науково-методичних рекомендацій щодо здійснення нормотворчої, правозастосовчої та інших видів юридичної діяльності;

4.1.8. налагодження співпраці з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами та учбовими закладами;

4.1.9. сприяння реалізації міжнародних, загальнодержавних, регіональних, та місцевих науково-освітніх програм та програм в галузі права;

4.1.10. підтримка наукових розробок в галузі комерційного права та безпосередня участь у їх проведенні, підготовці та опублікуванні;

4.1.11. сприяння реформуванню системи вищої юридичної освіти і науки в Україні в світлі становлення демократичної, соціальної, правової держави та з урахуванням досягнень провідних наукових установ та учбових закладів світу;

4.1.12. сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики, а також їх перепідготовці та підвищенню кваліфікації;

4.1.13. поширення правової грамотності у суспільстві, сприяння розвитку правової культури та ліквідації правового нігілізму;

4.1.14. сприяння інформаційно-консультаційному забезпеченню юридичної практики, створення умов для обміну інформацією серед правників;

4.1.15. участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, інших наукових та освітніх заходів для юристів, науковців, підприємців та державних службовців, участь у подібних заходах, що проводяться іншими суб’єктами права;

4.1.16. оприлюднення правової інформації та інших відомостей, що необхідні для професійної діяльності правників;

4.1.17. надання правової допомоги та юридичних консультацій набувачам благодійної допомоги.

4.2. З метою здійснення благодійної діяльності Організація в установленому законом порядку має право:

4.2.1. самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

4.2.2. об\'єднуватися в спілки, асоціації та інші об\'єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань;

4.2.3. обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями інших країн;

4.2.4. організовувати збір благодійних пожертвувань і внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

4.2.5. визначати форми, об\'єкти, суб\'єктів та обсяги благодійної допомоги;

4.2.6. відкривати поточні, депозитні та інші рахунки (у національній та іноземній валюті, а також мультивалютні рахунки) в установах банків;

4.2.7. засновувати засоби масової інформації, підприємства та організації;

4.2.8. бути членом інших благодійних організацій;

4.2.9. мати власну символіку, що підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України \"Про об\'єднання громадян\" для реєстрації символіки об\'єднань громадян;

4.2.10. популяризувати своє ім\'я (назву), символіку;

4.2.11. мати інші права згідно з чинним законодавством України.

Стаття 5. ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Засновниками Організації є особи, які відповідають вимогам чинного законодавства України та цього Статуту, котрі прийняли рішення про її заснування, затвердили Статут та сформували органи управління Організації. З моменту її державної реєстрації ці особи також вважаються членами Організації.

5.2. Членами Організації є особи, що відповідають вимогам, передбачених цим Статутом та щодо яких в установленому Статутом порядку вищим органом Організації прийнято рішення про прийняття їх у члени Організації, якщо цим Статутом не передбачено інше.

5.3. У члени Організації може бути прийнята будь-яка особа, яка відповідає сукупності наступних вимог:

  • є громадянином України, іноземним громадянином або особою без громадянства, та яка досягла 18 років, або юридична особа незалежно від форм власності;
  • може бути засновником благодійної організації відповідно до чинного законодавства України;
  • регулярно надає допомогу у пропагуванні і досягненні цілей і завдань Організації;
  • одержала рекомендацію хоча б від одного з засновників та членів або від Директора Організації;
  • подала адміністративно-виконавчому органу Організації заяву про прийняття у члени Організації;
  • вищим органом Організації прийнято рішення про прийняття особи у члени Організації.

5.4. Рішення про прийняття або про відмову у прийнятті у члени Організації приймаються вищим органом Організації у порядку, встановленому цим Статутом для прийняття рішень вищим органом Організації. Якщо умови попереднього пункту не виконані, вищий орган Організації не вправі приймати рішення про прийняття у члени Організації. Виконання умов попереднього пункту не тягне обов’язку вищого органу Організації прийняти рішення про прийняття у члени Організації. При прийнятті рішення про відмову у прийнятті у члени Організації вищий орган Організації вправі керуватись мотивами недоцільності збільшення кількості членів Організації, чи мотивами недоцільності прийняття конкретної особи, чи будь-якими іншими мотивами на власний розсуд.

Рішення про прийняття у члени Організації може бути прийнято лише після державної реєстрації Організації.

5.5. Особи, щодо яких прийнято рішення про прийняття їх у члени Організації, з моменту прийняття такого рішення набувають всіх прав та обов’язків членів Організації.

5.6. Члени Організації мають право:

5.6.1. вийти з Організації на підставі письмової заяви, поданої адміністративно-виконавчому органу Організації.

5.6.2. член Організації не має інших прав, окрім права, зазначеного в попередньому підпункті, якщо інше не встановлено цим Статутом або чинним законодавством України.

Участь у роботі вищого органу Організації та участь у голосуванні є не правом, а обов’язком члена Організації.

5.7. Члени Організації зобов’язані:

5.7.1. дотримуватись цього Статуту та виконувати рішення вищого органу Організації, прийняті в межах його компетенції;

5.7.2. брати участь у роботі вищого органу Організації, приймати участь у голосуванні;

5.7.3. брати участь у формуванні порядку денного вищого органу Організації;

5.7.4. не пропускати без поважних причин засідань вищого органу Організації;

5.7.5. в разі пропуску засідання вищого органу Організації, протягом 10 днів з дня проведення цього засідання надати адміністративно-виконавчому органу Організації пояснення щодо причин його пропуску та докази їх поважності;

5.7.6. повідомити адміністративно-виконавчому органу Організації адресу, за якою член одержуватиме повідомлення щодо діяльності Організації;

5.7.7. повідомити адміністративно-виконавчий орган Організації про зміну цієї адреси протягом 5 днів з дня такої зміни;

5.7.8. не допускати вчинення дій чи бездіяльності, які наносять Організації будь-яку шкоду;

5.7.9. надавати допомогу у пропагуванні та досягненні цілей і завдань Організації;

5.7.10. брати участь в організації та проведенні благодійних заходів Організації;

5.7.11. виконувати інші обов\'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.8. Особа втрачає статус члена Організації:

5.8.1. внаслідок прийняття рішення про добровільний вихід з Організації, - з моменту подання до адміністративно-виконавчого органу Організації заяви про вихід з Організації;

5.8.2. у разі прийняття вищим органом Організації рішення про виключення такої особи із складу членів Організації, - з моменту прийняття такого рішення;

5.8.3. у разі ліквідації, реорганізації юридичної особи, або смерті фізичної особи чи втрати нею дієздатності, - з моменту настання такої події.

5.9. Рішення про виключення члена з Організації приймається вищим органом Організації в порядку, встановленому Статутом для рішень вищого органу, при цьому особа, щодо якої розглядається питання про виключення із складу членів Організації, при вирішенні цього питання у голосуванні участі не приймає.

Виключення із складу членів Організації не є санкцією за неналежну поведінку і може застосовуватись незалежно від наявності чи відсутності вини особи. При прийнятті рішення про виключення із складу членів Організації вищий орган Організації вправі враховувати невиконання членом Організації обов’язків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом (незалежно від причин такого невиконання), керуватись мотивами недоцільності подальшого збереження за цією особою статусу засновника або члена чи будь-якими іншими мотивами на власний розсуд.

Стаття 6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

6.1. Вищим органом управління Організації є загальні збори (які в цьому Статуті називаються також “вищий орган Організації”).

6.2. Кожен член Організації на Загальних зборах має один голос.

6.3. Загальні збори є правомочними, якщо у них бере участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Організації, за умови, що всі члени Організації повідомлені про проведення зборів належним чином в порядку, передбаченому цим Статутом.

6.4. Проведенням загальних зборів керує Голова Загальних зборів, який обирається із складу членів Організації на початку проведення Загальних зборів. Голова Загальних зборів організує ведення протоколу; підписує рішення, прийняті Загальними зборами; без довіреності укладає трудовий договір з Директором; без довіреності здійснює інші дії від імені Загальних зборів, якщо це передбачено Статутом або рішенням, прийнятим Загальними зборами в межах їх компетенції.

6.5. До компетенції Загальних зборів відноситься:

6.5.1. внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

6.5.2. визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її благодійних програм, принципів формування та використання її майна;

6.5.3. обрання та переобрання членів Правління Організації;

6.5.4. призначення та звільнення Директора Організації;

6.5.5. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації та вжиття пов’язаних з цим заходів;

6.5.6. обрання та відкликання Голови та членів Наглядової ради;

6.5.7. прийняття рішень про створення (участь) та ліквідацію (припинення участі) підприємств, госпрозрахункових установ, інших організацій, затвердження статутів і положень про них, прийняття рішень про їх реорганізацію;

6.5.8. інші функції, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.6. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються за потребою на вимогу Правління, Наглядової ради, Директора, одного із членів Організації. Позачергові Загальні збори скликаються адміністративно-виконавчим органом Організації протягом місяця з моменту отримання відповідної вимоги Правління, Наглядової ради, засновника або члена Організації. До позачергових Загальних зборів застосовуються ті ж правила, що і до чергових Загальних зборів.

6.7. Член Організації вважається повідомленим про проведення Загальних зборів належним чином та в порядку, передбаченому цим Статутом, якщо адміністративно-виконавчий орган не пізніше, ніж за 10 днів, відправив рекомендованим листом на адресу, вказану цим членом Організації, повідомлення про час та місце проведення Загальних зборів, незалежно від того, чи одержаний цей лист засновником або членом, чи ні. Член Організації також вважається повідомленим про проведення Загальних зборів належним чином та в порядку, передбаченому цим Статутом, якщо є відповідь цього засновника або члена, його розписка або інший доказ, що підтверджує одержання членом повідомлення про час та місце проведення Загальних зборів не пізніше, ніж за 3 дні до проведення Загальних зборів.

§ 2. ПРАВЛІННЯ

6.8. Виконавчим органом Організації є Правління (яке в цьому Статуті називається також “виконавчий орган Організації” або “Правління Організації”).

6.9. Правління складається з Директора Організації та членів Правління Організації.

6.10. Члени Правління Організації (за винятком Директора Організації) обираються Загальними зборами безстроково або на певний строк на розсуд Загальних зборів. Директор Організації входить до складу Правління Організації за посадою.

6.11. Членом Правління Організації може бути обрано будь-яку дієздатну фізичну особу, яка, на думку Загальних зборів, буде сприяти плідній роботі Правління.

6.12. Член Правління Організації (за винятком Директора Організації) втрачає статус члена Правління за умови подання ним заяви про вихід з членів Правління до Організації, або за умови прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень цього члена Правління.

6.13. В разі подання членом Правління Організації (за винятком Директора Організації) заяви про вихід з членів Правління він втрачає статус члена Правління з моменту одержання цієї заяви Організацією. В разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень члена Правління, він втрачає статус члена Правління з моменту прийняття такого рішення. Рішення про припинення повноважень члена Правління приймаються Загальними зборами у порядку, встановленому цим Статутом для прийняття рішень Загальними зборами. Припинення повноважень члена Правління не є санкцією за неналежну поведінку та може застосовуватись незалежно від наявності чи відсутності вини члена Правління. При прийнятті рішення про припинення повноважень члена Правління Загальні збори вправі враховувати наявність випадків неучасті цього члена Правління у роботі Правління Організації (незалежно від причин такої неучасті), керуватись мотивами недоцільності подальшого збереження за цією особою статусу члена Правління, чи мотивами доцільності зменшення кількості членів Правління Організації, чи будь-якими іншими мотивами на власний розсуд.

6.14. До компетенції Правління Організації відноситься:

6.14.1. прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів;

6.14.2. прийняття рішення про включення питань до порядку денного Загальних зборів;

6.14.3. визначення порядку здійснення окремих напрямків благодійної діяльності Організації;

6.14.4. схвалення благодійних програм Організації та подання їх на затвердження Загальними зборами;

6.14.5. затвердження звітів Директора Організації;

6.14.6. інші функції, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.15. Організаційною формою роботи Правління Організації є проведення засідань. Засідання Правління може проводитись способом безпосереднього зібрання членів Правління в одному місці або проведення засідання за допомогою конференц-телефону або яких-небудь інших засобів зв’язку, що дозволяють членам Правління чути один одного та спілкуватися між собою.

6.16. На засіданнях Правління головує Директор Організації, який організує ведення протоколу засідань.

6.17. Правління проводить свої засідання не менше одного разу у квартал.

6.18. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більшість його членів. Кожен член Правління має один голос. Правління приймає свої рішення та розпорядження простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Правління. Якщо при голосуванні голоси розподілились порівну, приймається те рішення або розпорядження, за яке проголосував Директор Організації.

6.19. Члени Правління Організації (за винятком Директора Організації) не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов\'язків у цьому органі, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Організації за рішенням виконавчого органу Організації. Члени Правління можуть одержувати заробітну плату за свою роботу в Організації, яка не пов’язана з їхньою роботою у виконавчому органі Організації. Члени Правління можуть також одержувати від Організації плату за цивільно-правовими договорами, зокрема про надання послуг, виконання робіт, не пов’язаних з їхньою роботою у виконавчому органі Організації

§ 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

6.20. Для забезпечення поточної діяльності Організації створюється адміністративно-виконавчий орган – Дирекція Організації (яка в цьому Статуті називаються також “адміністративно-виконавчий орган Організації” або “Дирекція”). Дирекцію Організації очолює Директор.

6.21. Директор є вищою посадовою особою Організації, який здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Організації, підзвітний Правлінню, Наглядовій Раді та Загальним зборам і несе відповідальність перед ними за виконання покладених на нього функцій.

6.22. Директор Організації призначається Загальними зборами безстроково або на певний строк на розсуд Загальних зборів відповідно до чинного трудового законодавства України.

6.23. Директор формує Дирекцію, визначає її кількісний і персональний склад, призначає на посади та звільняє з посад членів Дирекції, визначає межі їх компетенції, затверджує структуру та штат Організації.

6.24. Дирекція здійснює свою діяльність в робочому порядку, без обов’язкового скликання засідань та їх протоколювання. Дирекція здійснює свою діяльність шляхом проведення консультацій Директором з членами Дирекції, членами Дирекції між собою, прийняття Директором і членами Дирекції (за закріпленими за ними напрямками роботи) рішень, наказів, розпоряджень та контролю за їх виконанням працівниками Організації. Рішення від імені Дирекції в цілому приймає Директор.

6.25. До компетенції Дирекції належить:

6.25.1. організація виконання рішень Загальних зборів;

6.25.2. прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів;

6.25.3. формування порядку денного Загальних зборів;

6.25.4. організаційне забезпечення роботи Загальних зборів, Правління та Наглядової ради Організації;

6.25.5. організація роботи апарату Організації;

6.25.6. підготовка для благодійників, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Організації, звіту про їх використання;

6.25.7. підготовка звітів про джерела залучення коштів та/або майна для здійснення благодійної діяльності Організації та про напрямки їх використання;

6.25.8. підготовка проекту благодійних програм Організації для їх розгляду Правлінням і Загальними зборами;

6.25.9. виконання інших функцій, покладених на Дирекцію цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Правлінням, внутрішніми документами Організації, наказами Директора.

6.26. Директор у своїй діяльності керується рішеннями Загальних зборів, Правління та Наглядової Ради Організації, що прийняті в межах їх компетенції, встановленої цим Статутом, та організує виконання цих рішень.

6.27. Директор в межах своєї компетенції видає накази та дає вказівки, обов’язкові до виконання всіма працівниками Організації.

6.28. До компетенції Директора відноситься вирішення всіх питань керівництва та діяльності Організації, за виключенням питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, Правління та Наглядової ради Організації.

Зокрема, Директор як керівник Організації здійснює наступні юридичні дії:

6.28.1. без довіреності діє від імені Організації, представляє її інтереси у відносинах з усіма державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

6.28.2. без довіреності веде справи Організації в судах, господарських судах, інших судах, арбітражах і третейських судах, підписує позовні заяви, апеляційні, касаційні та інші скарги, відзиви, заяви, клопотання та інші документи на свій розсуд, укладає мирові угоди, пред’являє виконавчі документи до виконання, здійснює участь Організації у виконавчому провадженні, одержує присуджене майно, здійснює інші процесуальні дії на свій розсуд, а також призначає представників Організації та видає довіреності на здійснення зазначених у цьому підпункті дій;

6.28.3. без довіреності укладає цивільно-правові та інші угоди від імені Організації;

6.28.4. видає довіреності від імені Організації;

6.28.5. має право першого підпису банківських і фінансових документів Організації, право відкриття рахунків Організації в установах банків;

6.28.6. приймає на роботу та звільняє працівників Організації, визначає умови оплати їх праці, укладає трудові договори, накладає стягнення на осіб, які перебувають з Організацією у трудових відносинах;

6.28.7. встановлює персональні стипендії, пенсії та гранти, інші постійні благодійні виплати;

6.28.8. затверджує зразки печаток, бланків, штампів, символіку, положення про них;

6.28.9. виконує інші функції, покладені на нього цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та внутрішніми документами Організації, що не суперечать чинному законодавству України.

6.29. Директор також може приймати рішення з усіх питань діяльності Організації, які не віднесені до компетенції Загальних зборів, Правління або Наглядової Ради.

6.30. На період відсутності Директора його обов\'язки виконує призначений ним заступник. Заступник Директора Організації під час виконання обов’язків Директора користується всіма правами Директора, в тому числі правом першого підпису фінансових і банківських документів.

6.31. Звільнення Директора з посади здійснюється відповідно до чинного трудового законодавства України.

6.32. На працівників Організації, включаючи Директора, поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників Організації.

§ 4. НАГЛЯДОВА РАДА

6.33. Розпорядчі та контролюючі функції здійснюються Наглядовою радою Організації, персональний склад якої визначається засновниками (членами) Організації.

6.34. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради. Правила щодо членів Наглядової ради застосовуються і до Голови Наглядової ради, якщо цим Статутом не встановлено інше.

6.35. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами безстроково або на певний строк на розсуд Загальних зборів.

6.36. Членом Наглядової ради може бути обрано будь-яку дієздатну фізичну особу, яка, на думку Загальних зборів, буде сприяти плідній роботі Наглядової ради.

6.37. Член Наглядової ради втрачає статус члена Наглядової ради за умови подання ним заяви про вихід з членів Наглядової ради Дирекції Організації, або за умови прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень цього члена Наглядової ради.

6.38. В разі подання членом Наглядової ради заяви про вихід з членів Наглядової ради він втрачає статус члена Наглядової ради з моменту одержання цієї заяви Дирекцією Організації. В разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради, він втрачає статус члена Наглядової ради з моменту прийняття такого рішення. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймаються Загальними зборами у порядку, встановленому цим Статутом для прийняття рішень Загальними Зборами. Припинення повноважень члена Наглядової ради не є санкцією за неналежну поведінку і може застосовуватись незалежно від наявності чи відсутності вини члена Наглядової ради. При прийнятті рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Загальні збори вправі враховувати наявність випадків неучасті цього члена Наглядової ради у роботі Наглядової ради (незалежно від причин такої неучасті), керуватись мотивами недоцільності подальшого збереження за цією особою статусу члена Наглядової ради, чи мотивами доцільності зменшення кількості членів Наглядової ради, чи будь-якими іншими мотивами на власний розсуд.

6.39. До компетенції Наглядової ради відноситься:

6.39.1. контроль за дотриманням положень цього Статуту;

6.39.2. контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

6.39.3. контроль за виконанням обов’язків посадовими особами Організації;

6.39.4. контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації;

6.39.5. прийняття розпоряджень про усунення порушень чинного законодавства України посадовими особами Організації;

6.39.6. прийняття розпоряджень про приведення рішень Правління та Директора Організації у відповідність до рішень Загальних зборів;

6.39.7. прийняття розпоряджень про скликання позачергових Загальних зборів;

6.39.8. інші функції, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.40. Наглядова рада здійснює свої контролюючі функції шляхом проведення перевірок. Перевірки проводяться Наглядовою радою за дорученням Загальних зборів або з власної ініціативи.

6.41. На вимогу Наглядової ради їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи та особисті пояснення службових або посадових осіб Організації.

6.42. Наглядова рада здійснює свої розпорядчі функції шляхом проведення засідань. Засідання Наглядової ради може проводитися способом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці або проведення засідання за допомогою конференц-телефону або яких-небудь інших засобів зв’язку, що дозволяють членам Наглядової ради чути один одного та спілкуватися між собою.

6.43. На засіданнях Наглядової ради головує Голова Наглядової ради, який організує ведення протоколу її засідань.

6.44. Наглядова рада проводить свої засідання не менше одного разу на рік. Засідання є правомочним тільки у разі, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос. Наглядова рада приймає свої рішення та розпорядження простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Якщо при голосуванні голоси розподілились порівну, приймається те рішення або розпорядження, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

6.45. Наглядова Рада доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Правлінню Організації.

6.46. Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Загальних зборів.

6.47. Наглядова рада складає висновок по річних звітах і балансах.

6.48. Наглядова рада може прийняти розпорядження про скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам Організації або виявлення зловживань, вчинених її службовими або посадовими особами.

§ 5. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОБІЙМАННЯ ПОСАД

6.49. Обіймати посади в будь-яких органах управління Організації можуть як члени Організації, так і призначені або обрані в установленому порядку особи, які не є членами Організації.

6.50. Не допускається сумісництво однією особою посади Директора та члена Наглядової ради Організації.

Стаття 7. БЛАГОДІЙНИКИ

7.1. В діяльності Організації можуть брати участь благодійники – фізичні та юридичні особи, в тому числі міжнародні урядові та неурядові донорські організації, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

7.2. Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Організації, мають право одержувати від Організації звіт про використання зазначених майна, коштів і цінностей. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим призначенням, звіт про їх використання подається благодійнику в обов\'язковому порядку.

7.3. Відносини між Організацією та благодійниками визначаються відповідними угодами між ними.

Стаття 8. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ОРАНІЗАЦІЇ

8.1. У власності Організації можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та чинному законодавству України.

8.2. Майно та кошти Організації складають:

8.2.1. внески засновників (членів) Організації та інших благодійників;

8.2.2. благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами, в тому числі міжнародними донорськими організаціями, в грошовій і натуральній формі;

8.2.3. надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей і благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

8.2.4. доходи від депозитних вкладів і від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;

8.2.5. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі від нерезидентів;

8.2.6. пасивні доходи;

8.2.7. кошти або майно, які надходять Організації від проведення її основної діяльності;

8.2.8. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.3. Джерелом формування майна та коштів Організації не можуть бути кредити.

8.4. Майно та кошти Організації не можуть бути предметом застави.

8.5. Організація набуває право власності на кошти та майно, передане йому у власність, що пожертвуване українськими та іноземними фізичними та юридичними особами, а також на майно, на майнові права, придбані за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

8.6. Майно до Організації може бути внесене будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, цінними паперами.

8.7. Майно та кошти Організації використовуються виключно для досягнення мети її діяльності та статутних завдань Організації.

8.8. Організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці своїх працівників, використання власних фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.9. Рішення про використання майна та коштів приймається органами Організації відповідно до їх компетенції, встановленої цим Статутом;

8.10. На фінансування благодійних програм використовується вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств та організацій, які перебувають у власності Організації, за виключенням адміністративно-господарських витрат пов\'язаних з функціонуванням Організації. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

Стаття 9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

9.1. Організація веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством України та стандартами бухгалтерського обліку, що вимагають благодійники.

9.2. Організація надає інформацію про свою діяльність органам державної статистики, податковим та іншим державним органам згідно чинного законодавства України.

9.3. Організація щорічно оприлюднює звіти про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також надає такі звіти благодійникам.

Стаття 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Статуту вносяться на розгляд Загальних зборів членами Організації, Правлінням, Дирекцією та Наглядовою радою Організації.

10.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням Загальних зборів, яке приймається у порядку, визначеному цим Статутом. Про зміни, що сталися у Статуті, Організація повідомляє орган державної реєстрації у встановлений законодавством строк.

Стаття 11. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ МАЙНА ТА КОШТІВ У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1 Рішення щодо реорганізації та ліквідації Організації приймається Загальними зборами у порядку, визначеному цим Статутом.

11.2 Реорганізація та ліквідація Організації здійснюється в установленому законом порядку.

11.3 При реорганізації Організації її права та обов‘язки переходять до правонаступників. Організація не може бути реорганізованою в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

11.4 Ліквідація Організації здійснюється у випадках:

11.4.1. прийняття відповідного рішення Загальними зборами;

11.4.2. за рішенням суду.

11.5. Ліквідація Організації проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається Загальними зборами або судом, якщо інше не встановлено законом. За рішенням Загальних зборів або суду ліквідація може здійснюватись самою Організацією в особі її Директора.

11.6. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію Організації, розміщує в пресі за місцезнаходженням Організації публікацію про її ліквідацію та про порядок і строк заяви кредиторами претензій. Поряд з цією публікацією ліквідаційна комісія (орган, що проводить ліквідацію) зобов\'язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості Організації та виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про ліквідацію Організації.

11.7. Ліквідаційна комісія (орган, що проводить ліквідацію) оцінює наявне майно Організації та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

11.8. Претензії кредиторів до Організації задовольняються з майна Організації.

11.9. У разі ліквідації Організації здійснюється капіталізація платежів, належних з Організації у зв\'язку з заподіянням каліцтва чи іншого ушкодження здоров\'я або зі смертю громадянина.

11.10. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані іншій благодійній організації, що визначається Загальними зборами, або зараховані до доходу бюджету.

Стаття 3. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ТА ОСНОВНІ ФОРМИ

БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Attachments:
Download this file (CLC Statute.pdf)CLC Statute.pdf[ ]406 kB