Що таке «цілісний майновий комплекс»?

Питання: Виникає проблема з визначенням поняття «цілісний майновий комплекс»: чи це сукупність будь-якого майна боржника, чи це майно, що забезпечує закінчений цикл виробництва. Тобто яке майно банкрута вважається ЦМК?

 

Відповідь:Одним із визначень ЦМК може бути таке: сукупність майна, призначена для автономного здійснення певної господарської діяльності.

 

Обґрунтування:

Закон не містить визначення ЦМК.

Втім, видається, що в такому визначенні потреби немає, бо термін ЦМК є усталеним, тому він широко використовується у законодавстві (наприклад, у Господарському кодексі). У Цивільному кодексі використовується подібний термін «єдиний майновий комплекс»), причому, зазвичай, без надання визначення цього терміна.

Певні орієнтири можуть дати визначення, що містяться в інших законодавчих актах. Наприклад, Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (ч.1 ст.4) визначає: «Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання»; у Національному стандарті № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  від 10.09.2003 р. № 1440 (абзац дванадцятий п.3) передбачене таке: «об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (цілісний майновий комплекс) - об'єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності».

Також варто мати на увазі, що при тлумаченні законодавства слід дбати про розумність тлумачення. Зокрема добрі результати дає телеологічний спосіб тлумачення, коли до уваги беруться цілі, які стоять перед законом. Так, ціллю продажу ЦМК є прагнення одержати за майно боржника найбільшу ціну. При цьому зазвичай продаж майна як «працюючого бізнесу» одному покупцю дозволяє отримати вищу ціну, ніж в разі продажу цього ж майна як окремих речей різним покупцям. Тому продаж «працюючого бізнесу» є пріоритетом[1].

 Див., наприклад, Звіт Міжнародного валютного фонду «Упорядковані та ефективні процедури банкрутства: ключові аспекти» (Orderly & Effective Insolvency Procedures. Key Issues)